مناطق مستعد خطر یا Hazardous Area چه مناطقی هستند؟(بخش اول:Zone System)

در یک دسته بندی کلی هر محیطی،خواه میخواهد صنعتی [...]